Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting/Disclaimer
Hoewel MCC Omnes bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. MCC Omnes is niet aansprakelijk voor  de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.mcc-omnes.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

MCC Omnes is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van MCC Omnes, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
De website plaatst een cookie van Google Analytics. MCC Omnes gebruikt deze cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De toepassing van deze cookie gebeurt volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Privacy policy
MCC Omnes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
MCC Omnes zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van een smoelenboek zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van MCC Omnes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCC Omnes, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van MCC Omnes  dient u contact op te nemen met de afdeling Communicatie MCC Omnes via 046 - 4571130.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van MCC Omnes voeren naar informatiebronnen die door anderen dan MCC Omnes worden beheerd en waarover MCC Omnes geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt MCC Omnes dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite(s) van MCC Omnes vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van MCC Omnes.  MCC Omnes spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van MCC Omnes in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van de afdeling Communicatie van MCC Omnes via 046 - 4571130

Wijzigingen
MCC Omnes behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van MCC Omnes van kracht.