Bloed prikken in de huisartsenpraktijk

Bloed prikken in de praktijk, goede service in onze regio
Het bloedprikken in de praktijk is een service die verreweg de meeste huisartsen in onze regio bieden aan de patiënt. Hoewel we aan het principe niets willen veranderen zijn we toch steeds kritisch aan het kijken of er nog verbeterpunten zijn.
Van een enkele praktijk die nog niet zelf prikt, hebben we het signaal ontvangen dat het te druk is voor de assistentes of dat er geen ruimte is. We willen huisartsen optimaal ondersteunen. Daarom is in overleg met het lab besloten om de service op het gebied van bloed prikken uit te breiden.


Er bestaan binnenkort de volgende opties:


1. De huisarts organiseert zelf het prikken in de praktijk (oude situatie)
Orders worden via Cyberlab aangemaakt, de assistente neemt bloed af, de Meditta-busjes zorgen voor transport naar het lab. De huisarts mag een consult declareren mits de patiënt apart is ingepland om te prikken. Als iemand vanuit een consult gelijk wordt geprikt dan geldt dit als diagnostiek binnen het consult, vergelijkbaar met de afspraken rond een urine-sediment. In dit laatste geval mag géén dubbel consult worden gedeclareerd. Vertrouwd prikken in eigen huisartspraktijk gebeurt door de eigen assistente. Het eigen risico wordt belast met een laag ordertarief en met de kosten van de labverrichtingen (tarieven zie werkafsprakenapp MCC Omnes).


2. De huisarts besteedt het prikken uit aan het lab (nieuwe situatie)
Voor huisartsen die wel de service willen bieden aan de patiënt om in de praktijk te prikken, maar door drukte dit niet kunnen realiseren, komt er deze nieuwe optie. Het laboratorium van Zuyderland regelt een prikster die in de huisartsenpraktijk komt prikken. De procedure met orderen via Cyberlab blijft gelijk. Het transport van het bloed zal gebeuren door de medewerker zelf. De huisarts hoeft alleen een ruimte beschikbaar te stellen en maakt goede afspraken met het lab over de dagen en de tijden dat er geprikt wordt.
Omdat het prikken van bloed wordt uitbesteed en er geen extra inspanning is van de huisarts, is er geen declaratie mogelijkheid voor de praktijk. De patiënt wordt in de vertrouwde omgeving door een prikster geholpen vanuit het ziekenhuis. De patiënt wordt voor het hogere ordertarief belast en betaalt zo iets meer dan in situatie 1. Deze optie kan ook als tijdelijke optie worden gekozen als vangnet voor langdurige uitval van één van de eigen assistentes. Voor kortdurende vervanging is maatwerk vereist en bekijken we graag samen met u de mogelijkheden.

3. Er wordt geen bloed geprikt in de eigen praktijk maar op een externe priklocatie van Zuyderland
Deze optie blijft natuurlijk bestaan, de aanvraag gebeurt in principe via Cyberlab. De patiënt wordt voor bloedprikken verwezen naar een externe prikpost in de buurt of naar het ziekenhuis lab. Voor huisartsen met ruimtegebrek of een priklocatie in de directe omgeving blijft dit een optie. Wat men bij deze optie mist is de financiële vergoeding voor het prikken, en de mogelijkheid om andere monsters (urinekweek, faeces) of PA materiaal mee te geven met de ophaalservice van het bloed. Voor wat betreft de kosten geldt hetzelfde als bij optie 2. Alleen de locatie is anders.   


4. Er wordt bloed geprikt via een andere organisatie
Deze mogelijkheid willen wij vanzelfsprekend niet stimuleren. Lab uitbesteden aan een ander laboratorium heeft een aantal negatieve consequenties voor huisarts en voor patiënt:
- Labuitslagen staan niet in het centrale systeem van Zuyderland en zijn dus niet in te zien voor de specialist. Dit zal overleg met de specialist lastiger maken. Bovendien wordt het chronologisch overzicht minder compleet.
- Spertijden, die ook in de tweede lijn zijn geïntroduceerd, zullen niet werken omdat de huisartsuitslagen niet bekend zijn. Dus een verlies van doelmatigheid en besparingsmogelijkheden.
- Feedback gegevens verzamelen, steeds belangrijker bij de DTO’s, is niet mogelijk.  Naast de 5 DTO’s die MCC Omnes in 2015 heeft aangeboden worden er nog 3 tot 4 nieuwe DTO’s ontwikkeld in de loop van 2016. Het DTO is een kwaliteitseis van de zorgverzekeraar dat elk diagnostisch centrum dient aan te bieden. Voor 2016 geldt een vergoeding voor deelname via segment 3.
- Externe laboratoria innoveren niet regionaal zoals MCC Omnes dat wel doet: (Cyberlab, Zorgdomein, DTO, CRP project, ECG project, Longfunctie project, veiligheid in de keten). Zij sponseren of financieren daarnaast geen regionale activiteiten zoals MCC Omnes ( WDH, Basis, eerstelijnsobducties, hagro ondersteuning, medicatieoverdracht, LSP project, Anders Beter, accreditatie, kaderopleiding).


Mochten u vragen hebben over dit overzicht, of bent u geïnteresseerd in optie 2, dan kunt u contact opnemen met ons via info@mcc-omnes.nl of telefonisch via 046-457 11 30.