Netwerkregie: Ouderenzorg


De ketenregisseur ouderenzorg, tevens programmalijn coördinator ouderenzorg, draagt zorg voor de samenhang van een veelheid aan initiatieven om de zorg rondom ouderen in de regio goed te stroomlijnen. Denk hierbij aan ouderen met dementie, palliatieve zorg, en het werken met eerstelijnsverblijfbedden in de regio.

De netwerkregisseur ouderen opereert vanuit MCC Omnes voor wat betreft de scope Westelijke Mijnstreek. De samenhang en samenwerking op het gebied van ouderenzorg is in 2022 uiteraard gecontinueerd en ook geïntensiveerd met als resultaten:
  • Nauwe samenwerking en afstemming tussen zorggroep Meditta en de activiteiten die buiten de scope van de zorggroep vallen.
  • Bestuurlijk gezamenlijk overleg van netwerken Palliatieve Zorg en Hulp bij Dementie.
  • Werkafspraken t.a.v. warme overdracht bij transities en proactieve zorgplanning.
  • Projectleiding van een tweejarig project Veerkrachtig Samen Beslissen met alle kerncoalitie partners. De uitkomsten van dit project worden in 2023 geïmplementeerd.
  • Ketenregie dementiezorg met zorgpartners en gemeenten.
  • Pro actieve zorgplanning: coördinatie van zorg en ondersteunen zorgprofessionals in de eerste lijn met als doel het voorkomen van onnodig of niet gewenst ziekenhuisbezoek.
 
Opmerkelijk
  • Op 21 september 2022 werd een beleefmiddag georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten.
  • 12,5 jubileum van de keten Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek.
  • Ontwikkeling en verspreiding van een 'bureaukaart' met ondersteuningsopties voor huisartsen.