Regionaal samenwerken binnen de Mijnstreek Coalitie


Binnen de Mijnstreek Coalitie (focus op de gehele Mijnstreek regio) werken zorgpartners, Burgerkracht, CZ en gemeenten samen aan de quadrupple aim ambities om de populatie van de Mijnstreek met minder kosten op een dusdanig gezondheidspijl te brengen dat we in lijn lopen met de rest van het land.

Het gedachtengoed van Machteld Huber, samengebracht binnen het concept Positieve Gezondheid geeft richting aan de herdefinitie van wat we onder 'gezondheid' verstaan. Diverse thema coalities zijn gesmeed. Van de Themacoalitie Farmacie en de PlusPraktijken wordt het programmamanagement vanuit MCC Omnes ingevuld.
 
Kerncoalitie
Onder de Kerncoalitie (die tot oktober 2022 operationeel was) ressorteerden diverse programmalijnen met coördinatie van diverse programmalijn coördinatoren vanuit MCC Omnes.
De Kerncoalitie vormde een bijzondere coalitie in het geheel met zorgverzekeraar, Burgerkracht, de huisartsorganisaties en VVT-organisaties en Zuyderland samen aan tafel. Gedurende het laatste kwartaal bleek echter dat het functioneren en de opdracht van deze kerncoalitie toe was aan een grondige herziening. Deze evaluatie wordt voortgezet in 2023.

Daarnaast werden drie belangrijke landelijke akkoorden gesloten die van grote invloed zullen zijn op de werkzaamheden en speerpunten zoals ze door de Mijnstreek Coalitie worden opgepakt en uitgevoerd.

1. Programmalijncoördinatie chronische zorg met diabetes
Een van de ambities van de kerncoalitie is om de chronische zorg op een structureel andere wijze vorm te geven, te beginnen bij de doelgroep diabeten. Onder regie van MCC Omnes is per september een virtueel expertisecentrum diabetes opgestart al onderdeel van het diabetesplan 2.0. waarvan de projectleiding in handen was van MCC Omnes. De eerste geluiden van de samenwerkende professionals over het expertisecentrum zijn positief. De scope van deze programmalijn is vooralsnog regio Westelijke Mijnstreek. Uiteraard vindt deze ontwikkeling plaats in nauwe samenwerking en afstemming met zorggroep Meditta als inkoper van de chronische zorg. 

2. Programmalijn anderhalvelijnszorg: samen optrekken vanuit twee regio’s
De programmalijn anderhalvelijnszorg wordt ingevuld vanuit de beide regio’s OZL en WM.
De programmalijn anderhalvelijnszorg beoogt het anderhalvelijnsaanbod in regio OZL (Pluspunt) en dat van regio WM (Anders Beter Centrum) te harmoniseren waar mogelijk en zinvol. Beide initiatieven zijn vanuit een andere basis gestart en succesvolle interventies worden van elkaar overgenomen.Het Anders Beter Centrum van MCC Omnes voorziet in diensten voor de huisarts om zoveel mogelijk diagnostiek en behandelingen, waar nodig met behulp van expertise uit de tweedelijn, in de eerstelijn te laten plaatsvinden zonder in te boeten op kwaliteit. Bij voorkeur werken we met bestaande (digitale) infrastructuur om zo doelmatig mogelijk te werken. Hierdoor worden relatief dure ziekenhuis- en overheadkosten bespaard. De programmaleiding voor de Westelijke Mijnstreek wordt uitgevoerd vanuit MCC Omnes. Ook de inkopersrol van anderhalvelijnszorg voor regio WM ligt bij MCC Omnes.

Bekijk hier het hele aanbod >>> 

3. Programmalijn ouderenzorg
De programmalijncoördinatie voor ouderenzorg werd meer en meer vanuit netwerksamenwerking in beide subregio’s WM en OZL vormgegeven.
 
Opmerkelijk
  • Eenzelfde protocollering en samenwerking met ziekenhuis rondom transities van ouderen.
  • Eenzelfde ondersteuning van de eerstelijnszorg met behulp van expertise uit de tweedelijn Project Veerkrachtig Samen Beslissen geldt voor de gehele Mijnstreek.
  • Uitverkocht symposium over Landschap van de Ouderenzorg in de Mijnstreek.