Masterplan medicatieveiligheid

Het symposium medicatieveiligheid in de keten, in januari 2018 was de aftrap voor de ontwikkeling van een Masterplan medicatieveiligheid. Als eerste is vormgegeven aan een duidelijke visie en uitgangspunten. We hebben dit in onderstaand plaatje weergegeven. 


 
Binnen het Masterplan medicatieveiligheid worden alle goede initiatieven op het gebied van medicatieveiligheid in de regio gebundeld. Onder regie van de Kerngroep Medicatieveiligheid lopen de volgende werkgroepen:
•    ICT-LSP
Doel: Veilige, volledige en tijdige overdracht van medicatiegegevens tussen ketenpartners via LS
Klik hier voor meer informatie.
 
•    Overdracht medicatie
Hoofddoel
Zorgverleners en patiënten hebben tijdig, de juiste en volledige medicatiegegevens ter beschikking.

Verbeterdoelen: veilig, tijdig, en patiëntgericht
We willen een veilige werkwijze creëren inzake geneesmiddelengebruik en de communicatie over dit gebruik.
In eerste instantie richten we ons op de geplande opgenomen patiënt die tijdens werkdagen wordt ontslagen uit het ziekenhuis. 

Zorgprofessionalsperspectief
•    De voorschrijvers en afleveraars communiceren naar elkaar tijdig de juiste en benodigde informatie.
•    Zij kunnen door het overzicht tijdig anticiperen op/signaleren van risicovolle situaties. 
•    Zij leveren geverifieerde medicatie.

Patiëntperspectief
•    Door tijdige en juiste communicatie ontvangt de patiënt op het geëigende moment de benodigde medicatie en informatie over doel, gebruik en red flags.
•    Patiënt (dan wel mantelzorger) heeft hierdoor ook zelf inzicht en overzicht in medicatie en gebruik en voelt zich zelf medeverantwoordelijk voor het juiste gebruik (coping)
voorafgaand en tijdens het ontslag van de patiënt wacht hij/zijn niet nodeloos op informatie of afleveren medicatie (nodeloos is dus NIET wachttijd die nodig om veilig te (samen)werken).

•    VVT
Doel: Een veilig medicatieproces binnen de VVT, waarbij veilige zorg voor de patiënt en veilig werken voor de professional uitgangspunten zijn. 
Toelichting: Daarbij is in feite sprake van een keten van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker. Voor een veilig medicatieproces moeten hun activiteiten en verantwoordelijkheden naadloos op elkaar aansluiten. Naar vermogen heeft de cliënt (en/of mantelzorger) in deze keten een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Iedere professional heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid. De taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners (cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker) grijpen in elkaar – daarin zijn de ketenpartners van elkaar afhankelijk. De ‘Veilige principes in de medicatieketen’ zijn daarbij hun leidraad.

Ook het meldpunt TIM (https://mcc-omnes.nl/meldpunt-en-tim) krijgt een duidelijke plek en het monitoren van gemaakte werkafspraken wordt verder vormgegeven. 


Meer informatie volgt snel op deze website en in het volgende Farmacie infobulletin.